10 skäl för offentlig verksamhet att satsa på öppen källkod

Roland skrev den här bloggen för 10 år sen. Den är fortfarande aktuell och till vår glädje ser det ut som om offentlig sektor tagit ett rejält kliv åt det håller.

10 skäl för offentlig verksamhet att satsa på öppen källkod

Roland skrev den här bloggen för 10 år sen. Den är fortfarande aktuell och till vår glädje ser det ut som om offentlig sektor tagit ett rejält kliv åt det håller.

Nedan Rolands originaltext:

Regeringen har nyss utnämnt Christer Sturmark som ledare för strategigruppen för IT-frågor. Det är häpnadsväckande att en person i denna position kan hävda (CS 4/7) att problemställningarna kring öppen källkod inom den offentliga sektorn inte är en IT-politisk fråga. Bifogar följande lista för att möjligens hjälpa gruppen på traven med nästa vision som de efter egen utsaga letar efter.

  1. Öppen förvaltning kräver öppna system En förvaltning med respekt för sin lagstiftning om öppenhet bygger sin dokumenthantering på standardiserade dokumentformat - inte på hemliga format kontrollerade av ett monopol som fallet är idag.

  2. Kreativ mångfald för ökad säkerhet I biologiska ekosystem står mångfald för mognad, robusthet och ytterst för överlevnad. Monokulturer är sårbara. Så också för IT-ekosystem. “Monokulturer” av slutna monopolsystem drabbas av massutslagning vid virusattacker.

  3. Samverkan genom öppna gränssnitt Monopolet är sig själv nog. Dess drivkraft är konsolidering genom att låsa in användarna i den egna produktsfären. Mångfalden inom den källkodsöppna sektorn driver fram samverkan över öppna gränssnitt och protokoll.

  4. Inga eller starkt reducerade licenskostnader för mjukvara Skattebetalarna lägger årligen minst en miljard kronor i monopolets fickor enbart genom förvaltningens och landstingens kostnader för mjukvarulicenser. Dessa medel kan användas smartare eftersom källkodsöppna alternativ löser samma problem bättre och billigare.

  5. Reducerade hårdvarukostnader Källkodsöppna system och programvaror kan anpassas, konfigureras och trimmas i högre grad än slutna system. Resultatet blir mer optimalt utnyttjande av hårdvaran, vilket leder till att livscykeln för denna förlängs.

  6. Reducerade drifts- och underhållkostnader Slutna programvaror med en dokumenterad historia av felaktigheter och säkerhetsluckor är dyrare att drifta och underhålla än källkodsöppna program av hög kvalitet och stabilitet. Underhåll, felsökning och rättningar är enklare när källkoden är öppen. Dessa tjänster är dessutom billigare med den öppna modellen då de kan konkurrensutsättas i stället för att vara i händerna på en enda leverantör.

  7. Billigare nyutveckling av egna, verksamhetsspecifika system En grundprincip vid källkodsöppen utveckling är att man delar med sig. Ett statligt verk i Sverige kan bygga vidare på arbetet från ett motsvarande verk i ett annat land. Ett landsting kan bygga vidare på ett system från ett annat landsting. Och alla återanvänder källkodsöppna baskomponenter av hög kvalitet.

  8. Med respekt för konkurrenslagstiftningen Konkurrenslagstiftningens anda och intention är att främja en sund ekonomisk utveckling genom att stävja kartell- och monopolbildningar. Som förvaltare och verkställare av denna lagstiftning vore det naturligt att staten inte bygger in sig i ett monopolberoende för sin IT-verksamhet. I synnerhet gäller detta Konkurrensverket.

  9. För valfrihet hos medborgarna Staten har genom sin inlåsning i sluten mjukvara fungerat som katalysator för motsvarande inlåsning hos medborgare och inom näringslivet. Som exempel kan nämnas hem-pc-avtalens utformande som i praktiken fungerar som en dold subventionering av monopolet, samt till krav om besittande och användande av monopolprogramvara för att kunna delta i offentliga upphandlingar.

  10. För att bevara Sveriges position som framstående IT-nation Kompetens kring sluten källkod är kompetens knuten till begränsade delar av specifika produkter. Kompetensens livscykel tenderar mot att vara lika med produktens. Kompetens kring öppen källkod är kompetens om öppna gränssnitt, öppna protokoll och program. Detta är strategisk kompetens med betydligt längre livscykel än enskilda produkter. Medan andra länders offentliga förvaltningar har insett de enorma strategiska och ekonomiska fördelarna som en satsning på källkodsöppna system medför och är i full gång med att genomföra övergången så solar sig Sverige i sin förträfflighet som IT-nation. Den tidiga it-satsningen innebar emellertid en tidig och extra hård inlåsning i monopolbaserad teknologi. För att haren inte skall bli förbisprungen av sköldpaddan är det dags att vakna. Kompetens saknas inte, däremot politisk vilja.

Roland Hedayat

Systemutvecklare Inherit S AB

Bifogad länk: Länk till Inherits hemsida: http://www.inherit.se