Bli stödmedlem

Eposta styrelsen@opensourcesweden.org med informationen beskriven i mallen nedan för att bli stödmedlem. Din ansökan behandlas sedan av styrelsen. Alla som har intresse av Öppen Källkod kan ansöka om medlemskap.

En stödmedlem har normalt tillgång till samma aktiviteter och information som en fullvärdig medlem, med undantag för att en stödmedlem inte kan rösta på medlemsmöten. Enligt stadgarna beslutar styrelsen om vilka aktiviteter en stödmedlem har rätt att delta i och vilken information denne kan få.

Aktuell avgift

(fastslås på årsmötet) Medlemsavgift: 200 kr / stödmedlem

Utträdesregler

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till föreningen styrelse senast 3 månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet avses upphöra. Återbetalning av erlagd årsavgift sker ej.

Medlemsansökan - stödmedlem

Nedan information behöver vi för att behandla din ansökan:

Medlemsansökan - stödmedlem
Undertecknad ansöker härmed att bli stödmedlem i Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige,
Open Source Sweden.

Namn	
Företag	
Org nr	
Adress	
Postnummer	
Postadress	
E-post	
Telefon