OSS i IT-Standardiseringsrådet

E-delegationen har fattat beslut om att inrätta ett IT-standardiseringsråd

OSS i IT-Standardiseringsrådet

E-delegationen har fattat beslut om att inrätta ett IT-standardiseringsråd. Björn Lundell, ordförande i Open Source Sweden, och forskare på Högskolan i Skövde, är invald. (Vidare information på: http://www.edelegationen.se/it-standardisering)

Gruppen kommer att koordineras av Anneli Hagdahl (som under resten av året är tjänstledig från SIS). http://www.edelegationen.se/sida/delegationens-sekretariat

Föreslagna representanter i rådet är:

Sveriges kommuner och landsting, SKL – Kerstin Wiss Holmdahl

Motivering: Kerstin Wiss Holmdahl är aktiv i arbetet med standardisering inom e-handelsområdet (SFTI).

Centrum för e-Hälsa i samverkan, SKL – Inger Wejerfelt

Motivering: Inger Wejerfelt har arbetat med svensk och europeisk standardisering sedan 1993 och deltar i SIS/TK 334 . Ansvarar för expertgruppen för informationsstruktur (TIS) inom Arkitekturledningen vid Centrum för e-Hälsa, SKL - en samverkan mellan landstingen för genomförandet av den nationella IT-strategin. Genom TIS utformas och samordnas den tillämpade informationsstruktur en för vården.

Sveriges kommuner och landsting, SKL – Bengt Svensson

Motivering: Bengt Svenson blir kontaktperson för standardiseringsfrågor som berör kommunal verksamhet utöver e-Hälsa.

Riksarkivet – Torbjörn Hörnfeldt

Motivering: Torbjörn Hörnfeldt är chef för enheten för utveckling och e-förvaltning på Riksarkivet. Torbjörn är även ordförande i SIS TK 321 Information och dokumentation samt har deltagit i internationellt arbete inom ramen för bl.a. InterPares och DLM-Forum.

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam - Hans von Axelson

Motivering: Hans von Axelsson är involverade i standardiseringsfrågor inom området e-Inkludering, bl.a. i mandat 376. Han är även ledamot i Sveriges standardiseringsråds konsumentråd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB – Wiggo Öberg

Motivering: Wiggo Öberg har varit aktiv deltagare i den tekniska kommitté inom SIS som arbetar med standardisering avseende Informations- och IT-säkerhet inom ISO. Kommittén heter TK318 och är kopplad till ISO JTC1/SC27. De standarder som ingår i arbetet sträcker sig från managementstandarder för införande av ledningssystem för informationssäkerhet - till mera tekniska standarder för kryptering, signeringsmekansimer och produktsäkerhet.

Arbetsförmedlingen – Håkan Persson

Motivering: Enhetschef på Arbetsförmedlingens IT-avdelning och ansvarig för bl.a. IT-strategier och IT-arkitektur. Har tidigare arbetat med standardiseringsfrågor, både internationellt och nationellt och tog fram bl.a. den första svenska standarden för e-legitimationer.

SIS – Carin Edlund

Motivering: Representerar SIS och säkerställer att relevanta arbetsgrupper på SIS deltar med synpunkter.

Open Source Sweden - Björn Lundell

Motivering: En av utgångspunkterna i direktiven till e-Delegationen är att ”den offentliga förvaltningens e-tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara som bygger på öppen källkod […]”. Björn Lundell är docent vid Högskolan i Skövde och forskare inom området öppna standarder och öppen programvara samt ordförande i företagsföreningen Open Source Sweden. Föreningen utgörs av ett 30-tal medlemsföretag.

Swedish Network User’s Society, SNUS – Stefan Görling

Motivering: Stefan är styrelseledamot i SNUS och forskare i innovationer och entreprenörsskap på institutionen för Industriell ekonomi och organisation på KTH,. Föreningen SNUS har aktivt engagerat sig i det offentligas IT-standardiseringsfrågor bl.a. genom ett stort antal remissvar på utredningar som berör standardisering.

NORDUNet - Leif Johansson

Motivering: Leif har erfarenhet av att arbeta med frågor inom federerad e-identitet för bl.a. SUNET. Han är medlem i den tekniska kommittén för Swedish Alliance for Middleware Infrastructure (SWAMI). Han är även aktiv inom standardiseringsorganet IETF inom områdena identitet, säkerhet och informationsmodellering.

3xA Security - Stefan Santesson

Motivering: 25 års erfarenhet av arbete med /standardisering inom informationssäkerhetsområdet. Ordförande i Public Key Infrastructure group (PKIX) i IETF. Medlem av IETF Security Area Directorate och har ansvarat för framtagandet av ett stort antal centrala standarder inom ETSI och IETF.

World Wide Web Consortium (W3C) - Olle Olsson

Motivering: Olle Olsson är W3C:s svenska representant på Swedish Institute for Computer Science (SICS) och har lång erfarenhet. W3C utvecklar interoperabla teknologier (specifikationer, riktlinjer, programvara och verktyg) för att se till att webben når sin fulla potential som ett forum för information, handel och gemensam förståelse. Det svenska W3C kontoret är en nationell kontaktpunkt för W3C-aktiviteter i Sverige.

Ericsson – Jonas Sundborg

Motivering: Jonas Sundborg är Director Standardization and Technical Regulation på Ericsson har lång erfarenhet från IT- och Telekom-standardisering och är bl.a. styrelsemedlem i ett antal globala standardiseringforum.