Medlemsmöte rörande föreningens yttrande över SOU 2021:1

Sammanfattning här

Regeringen uppdrog 2019 åt en särskild utredning att analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses. Utredningen redovisade den 15 januari 2021 del av uppdraget genom SOU 2021:1 “Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering.” Delbetänkandet innehåller kartläggning av statliga myndigheters IT-drift, omvärldsanalys och rättsliga analyser rörande bl.a. säkerhetsskydd och informationssäkerhet, dataskydd, samt offentlighet och sekretess. Delbetänkandet föreslår ändring i lagen om offentlighet och sekretess för att möjliggöra utkontraktering till privata leverantörer.

Open Source Sweden har lämnat ett yttrande över SOU 2021:1, den s.k. it-driftsutredningens delbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”. Föreningen påtalar i sitt kritiska yttrande hur felaktiga utgångspunkter, bristande perspektiv och okunskap om öppen programvara fått som konsekvens att utredningen utelämnar för föreningen mycket angelägna frågor och mynnar ut i ett lagförslag som föreningen inte kan tillstyrka.

Föreningens yttrande kan läsas här i sin helhet: https://opensourcesweden.github.io/2021-05-08-remissvar-sou-20211/.