Artiklar/Pressinfo

Många företag diskriminerar fortfarande Open Source Stellungsnahme - Sicherer und kostengünstiger IT-Betrieb – rechtliche Rahmenbedingungen für das Outsourcing ”Öppen källkod är nyckeln för Europa i nästa digitaliseringsvåg” Remissvar till IT-driftsutredningen EU-studie: Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten Linux fyller 30 år! Yttrande över delbetänkandet Säker och kostnads- effektiv it-drift Open Source Sweden applåderar E-legitimationsnämnden Videosändning från internetdagarna 2017 Bitcraze skapar unikt positioneringssystem för minidrönare med öppen programvara Computer Sweden: Digitaliseringsministern - Så ska Sverige göra comeback som it-nation ComputerSweden: Därför omfamnar svenska industriföretag öppen källkod Mehmet Kaplan, IT-minister: Öppen Källkod och öppna standarder är det självklara valet! VW använde hemlig (stängd) kod för att luras Varför använda Open Source? En studie om forks (Lundell) Rapport om inlåsningseffeklter. IBM går Openstack Öppna Standarder i Storbrittanien Microsoft lobbar för att begränsa öppen standard Open Source Sweden på Almedalen 2012 Vad är en öppen standard? säger ISO Intressant analys om upphandling "the OFE Monitoring Report" Open Standards: Open Opportunities Flexibility and efficiency in Government IT EU: När är en standard öppen Kommentar om Open Source och TCO Hur ser det ut i offentlig Sverige? 50% använder Open Source (Gartner) OSS i IT-Standardiseringsrådet Dags att lägga ner Internet Explorer? (IDG artikel) OSS guidelines (PDF, 732.6 kB) Artikel från EU om Rikspolisstyrelen i Sverige Microsoft medger brott mot GPL i källkod i Windows 7 (extern länk) Om öppenhet i Europa - Computerworld (blogg på engelska) (IDG) Vita huset byter plattform till Open Source (IDG:) Regeringens rapport om öppen källkod sågas av Microsoft [länk] eDelegationen IDG.se artikel om eDelegationen [länk]

OSS i IT-Standardiseringsrådet

E-delegationen har fattat beslut om att inrätta ett IT-standardiseringsråd. Björn Lundell, ordförande i Open Source Sweden, och forskare på Högskolan i Skövde, är invald.

(Vidare information på: http://www.edelegationen.se/it-standardisering)


Gruppen kommer att koordineras av Anneli Hagdahl (som under resten av året är
tjänstledig från SIS).
http://www.edelegationen.se/sida/delegationens-sekretariat

Föreslagna representanter i rådet är:

Sveriges kommuner och landsting, SKL – Kerstin Wiss Holmdahl
Motivering: Kerstin Wiss Holmdahl är aktiv i arbetet med standardisering
inom e-handelsområdet (SFTI).

Centrum för e-Hälsa i samverkan, SKL – Inger Wejerfelt
Motivering: Inger Wejerfelt har arbetat med svensk och europeisk
standardisering sedan 1993 och deltar i SIS/TK 334 . Ansvarar för
expertgruppen för informationsstruktur (TIS) inom Arkitekturledningen
vid Centrum för e-Hälsa, SKL - en samverkan mellan landstingen för
genomförandet av den nationella IT-strategin. Genom TIS utformas och
samordnas den tillämpade informationsstruktur en för vården.

Sveriges kommuner och landsting, SKL – Bengt Svensson
Motivering: Bengt Svenson blir kontaktperson för standardiseringsfrågor
som berör kommunal verksamhet utöver e-Hälsa.

Riksarkivet – Torbjörn Hörnfeldt
Motivering: Torbjörn Hörnfeldt är chef för enheten för utveckling och
e-förvaltning på Riksarkivet. Torbjörn är även ordförande i SIS TK 321
Information och dokumentation samt har deltagit i internationellt arbete
inom ramen för bl.a. InterPares och DLM-Forum.

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam - Hans von Axelson
Motivering: Hans von Axelsson är involverade i standardiseringsfrågor
inom området e-Inkludering, bl.a. i mandat 376. Han är även ledamot i
Sveriges standardiseringsråds konsumentråd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB – Wiggo Öberg
Motivering: Wiggo Öberg har varit aktiv deltagare i den tekniska
kommitté inom SIS som arbetar med standardisering avseende Informations-
och IT-säkerhet inom ISO. Kommittén heter TK318 och är kopplad till ISO
JTC1/SC27. De standarder som ingår i arbetet sträcker sig från
managementstandarder för införande av ledningssystem för
informationssäkerhet - till mera tekniska standarder för kryptering,
signeringsmekansimer och produktsäkerhet.

Arbetsförmedlingen – Håkan Persson

Motivering: Enhetschef på Arbetsförmedlingens IT-avdelning och ansvarig
för bl.a. IT-strategier och IT-arkitektur. Har tidigare arbetat med
standardiseringsfrågor, både internationellt och
nationellt och tog fram bl.a. den första svenska standarden för
e-legitimationer.

SIS – Carin Edlund
Motivering: Representerar SIS och säkerställer att relevanta
arbetsgrupper på SIS deltar med synpunkter.

Open Source Sweden - Björn Lundell
Motivering: En av utgångspunkterna i direktiven till e-Delegationen är
att ”den offentliga förvaltningens e-tjänster bör i så stor utsträckning
som möjligt bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara
som bygger på öppen källkod […]”.
Björn Lundell är docent vid Högskolan i Skövde och forskare inom området
öppna standarder och öppen programvara samt ordförande i
företagsföreningen Open Source Sweden. Föreningen utgörs av ett 30-tal
medlemsföretag.

Swedish Network User’s Society, SNUS – Stefan Görling
Motivering: Stefan är styrelseledamot i SNUS och forskare i innovationer
och entreprenörsskap på institutionen för Industriell ekonomi och
organisation på KTH,. Föreningen SNUS har aktivt engagerat sig i det
offentligas IT-standardiseringsfrågor bl.a. genom ett stort antal
remissvar på utredningar som berör standardisering.

NORDUNet - Leif Johansson
Motivering: Leif har erfarenhet av att arbeta med frågor inom federerad
e-identitet för bl.a. SUNET. Han är medlem i den tekniska kommittén för
Swedish Alliance for Middleware Infrastructure (SWAMI). Han är även
aktiv inom standardiseringsorganet IETF inom områdena identitet,
säkerhet och informationsmodellering.

3xA Security - Stefan Santesson
Motivering: 25 års erfarenhet av arbete med /standardisering inom
informationssäkerhetsområdet. Ordförande i Public Key Infrastructure
group (PKIX) i IETF. Medlem av IETF Security Area Directorate och har
ansvarat för framtagandet av ett stort antal centrala standarder inom
ETSI och IETF.

World Wide Web Consortium (W3C) - Olle Olsson
Motivering: Olle Olsson är W3C:s svenska representant på Swedish
Institute for Computer Science (SICS) och har lång erfarenhet. W3C
utvecklar interoperabla teknologier (specifikationer, riktlinjer,
programvara och verktyg) för att se till att webben når sin fulla
potential som ett forum för information, handel och gemensam förståelse.
Det svenska W3C kontoret är en nationell kontaktpunkt för
W3C-aktiviteter i Sverige.

Ericsson – Jonas Sundborg
Motivering: Jonas Sundborg är Director Standardization and Technical
Regulation på Ericsson har lång erfarenhet från IT- och
Telekom-standardisering och är bl.a. styrelsemedlem i ett antal globala
standardiseringforum.

Datum: 2010-03-04

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53