Bli stödmedlem

Fyll i blanketten nedan för att bli stödmedlem. Din ansökan behandlas sedan av styrelsen. Alla som har intresse av Öppen Källkod kan ansöka om medlemskap.

En stödmedlem har normalt tillgång till samma aktiviteter och information som en fullvärdig medlem, med undantag för att en stödmedlem inte kan rösta på medlemsmöten. Enligt stadgarna beslutar styrelsen om vilka aktiviteter en stödmedlem har rätt att delta i och vilken information denne kan få.

Aktuell avgift

(fastslås på årsmötet)
Medlemsavgift: 200 kr / stödmedlem

Utträdesregler

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till föreningen styrelse senast 3 månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet avses upphöra. Återbetalning av erlagd årsavgift sker ej.

Medlemsansökan - stödmedlem

Undertecknad ansöker härmed att bli stödmedlem i Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige, Open Source Sweden.
Namn
Företag
Org nr
Adress
Postnummer
Postadress
E-post
Telefon
Meddelande
Ansökan behandlas av OSS:s styrelse. Den ansökande parten förbinder sig att iakttaga föreningens stadgar samt att vid anfordran styrka ovan redovisade uppgifter. Parten tillåter Open Source Sweden att publicera ovanstående uppgifter på föreningens webbplats.
Vad är det för veckodag idag? (SPAM-kontrollfråga)*

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53